R & D

Research-and-development1-1

SISCO– ს კვლევისა და განვითარების განყოფილება შეიქმნა ახალი და სპეციალიზებული პროდუქტების შემუშავებისა და მიწოდების და მომხმარებლებისთვის საჭირო პროდუქტების შესაქმნელად და თავისი მიზნების მიღწევა შეძლო გუნდის წევრების ცოდნაზე დაყრდნობით და კვლევითი ინსტიტუტის სპეციალისტებთან თანამშრომლობით. განყოფილება მზადაა იმუშაოს თავის მომხმარებლებთან მათთვის საჭირო პროდუქტების შესაქმნელად და მიაწოდოს მათ ტექნიკური, საინჟინრო და სასწავლო სერვისები. SISCO- ს R&D განყოფილება პასუხისმგებელია სხვადასხვა პროექტების შესრულებაზე კომპანიის მიზნების მისაღწევად.

Call Now ButtonCall us